หน้าหลัก > รายละเอียด

 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561

  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  หลักสูตรอนุปริญญา
  หลักสูตรฝึกอบรม/บริการวิชาการ
  • การสมัครเรียน วชช.มห.
       • รูปแบบการเรียนการสอน
       • ใบรับสมัครนักศึกษา
       • ระเบียบการรับสมัคร ปี 2560
       • ค่าใช้จ่ายในการเรียน
       • เรียนจบแล้วได้อะไร

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

        1.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีประวัติความประพฤติเสียหาย
        2.  เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
        3.  ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะให้คำรับรองต่อสถานศึกษาว่าจะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนตลอดระยะเวลาที่เป็นนักศึกษา เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
        4.  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกำหนด

  หลักฐานประกอบการสมัคร
        - ใบสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
        - สำเนาหลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการสำเร็จการศึกษา         จำนวน           2        ฉบับ
        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                        จำนวน           2        ฉบับ
        - สำเนาทะเบียนบ้าน                                       จำนวน           2        ฉบับ
        - สำเนาทะเบียนสมรส                                     จำนวน           2        ฉบับ
        - สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา-มารดา)                   จำนวน           1        ฉบับ
        - หลักฐานอื่นๆ (ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล )                  จำนวน           2        ฉบับ

  สถานที่รับสมัคร

  วันทำการ สมัครได้ที่
  -  อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่า 
  -  สำนักวิชาการ อาคารวิทยบริการ  (บ้านบุ่งอุทัย  ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยจัดการศึกษาทุกแห่ง 

  วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) สมัครได้ที่

  - หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมืองมุกดาหาร (อาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่า)           โทร. 042-049749
  - หน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอี           ( วัดพุทธนคราภิบาล )                       โทร. 080-7498168
  - หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาล        (สำนักเนกขัมมนารี )                         โทร. 081-9758702
  - หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดงหลวง         (สนง.การประถมศึกษาอำเภอ(เดิม))      โทร. 089-4258846
  - หน่วยจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้ – นาโคกกุง               โทร. 084-6047847
  - หน่วยจัดการศึกษาอำเภอนิคมคำสร้อย  (ร.ร.คำสร้อยพิทยาสรรค์ )                   โทร. 089-7093109
  - หน่วยจัดการศึกษาอำเภอหว้านใหญ่      (โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา )                  โทร. 042-049749
  - หน่วยจัดการศึกษาอำเภอหนองสูง         (โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา)           โทร. 042-049749