หน้าหลัก > ค่าใช้จ่าย

 • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ วชช.มห.

          1. ค่าระเบียบการสมัคร                                      20 บาท
          2. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา                            10 บาท
          3. ค่าลงทะเบียนรายวิชาทฤษฎี หน่วยกิตละ         25 บาท
          4. ค่าลงทะเบียนรายวิชาปฎิบัติ หน่วยกิตละ         20 บาท
          5. ค่าบำรุงสุขภาพ/ภาคการศึกษา                      20 บาท
          6. ค่าบำรุงห้องสมุด/ภาคการศึกษา                     20 บาท
          7. ค่ากิจกรรมนักศึกษา/ปีการศึกษา                   50 บาท
          8. ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา                          10 บาท