หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • ม.กาฬสินธุ์ จับมือ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เพื่อระดมความคิด และพิจารณาการเทียบโอนห...น่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรและการฝึกอบรม ที่นักศึกษามีความสนใจจะได้เรียนต่อยอดในระดับส
    เขียนวันที่ 18/10/2560

             วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นำโดยนายสมศักดิ์ สีบุญเรือง ประธานกรรมการสภาฯ นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการฯ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาฯ และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และคณะจากแต่ละสาขาวิชา ในการเดินทางมาประชุมและติดตามทำ workshop สืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสองสถาบันในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อระดมความคิด และพิจารณาการเทียบโอนห...น่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรและการฝึกอบรม ที่นักศึกษามีความสนใจจะได้เรียนต่อยอดในระดับสูงขึ้นไปได้ประโยชน์เต็มที่ นอกจากนี้ ยังได้มีการเชื่อมโยงความร่วมมือบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนงานของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและร่วมกันพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ร่วมกัน การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมภูผาเทิบ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวน อ.เมือง จ. มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 โดยนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
    ภาพ...รัฐธรรมนูญ/อำพล ข่าว...ดารินี