หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 1/2560 วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูผาเทิบ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
    เขียนวันที่ 09/10/2560

    วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 1/2560 วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูผาเทิบ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในเรื่องของการรู้จักกาลเทศะ ให้เป็นคนรู้ควรมิควร มีจิตบริการ ทำงานด้วยความตั้งใจให้มีประสิทธิภาพ ภายในงานได้มีการมอบหมายหน้าที่การดูแลนักศึกษาฝึกงานเนื่องจากอาจารย์สุจิตรา สุวรรณพันธุ์ย้ายจึงเปลี่ยนเป็นอาจารย์ปิยะนุช ทวีสุข เป็นอาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและประสานงานอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาฝึกงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป