หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 15 เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ครู อาจารย์ จากทุกหน่วยจัดการศึกษาแต่ละอำเภอ อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมุกดาหาร
    เขียนวันที่ 24/12/2560

          วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 15 เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ครู อาจารย์ จากทุกหน่วยจัดการศึกษาแต่ละอำเภอ ยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 นายสมศักดิ์ สีบุญเรืองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 15 หลังจากที่ขบวนพาเหรด นักศึกษา และคณะครู อาจารย์ จากหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ทั้ง 7 อำเภอ เดินทางมาถึง ณ สนามกีฬาโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 กลุ่มสี เดินขบวนพาเหรดจากโรงเรียนมุกดาลัย เข้าสู่สนามโรงเรียนมุกดาหาร ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560ในครั้งนี้มีวัตถุกระสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักศึกษาและครู อาจารย์ วิทยาลัยชุมชน ในทุกหน่วยการศึกษา เสริมสร้างพลานามัย ให้นักศึกษา ครู อาจารย์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด และที่สำคัญคือ การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และความสามัคคีของหมู่คณะ กิจกรรมมีตลอดทั้งวัน จัดการแข่งขันทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านอย่างสนุกสนาน ได้รับการสนับสนุนโครงการซึ่งจัดโดยงานกิจการนักศึกษาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกว่า 500คน