หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

 • ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจัดงาน “สานพลัง ร้อยดวงใจ ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาวิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสร
  เขียนวันที่ 27/06/2561

  วันที่ 27 มิถุนายน 2561

  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจัดงาน “สานพลัง ร้อยดวงใจ ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาวิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชนใน concept เมืองสามธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) มีการนำเสนอโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

  1. การแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจากโครงการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม ด้านการจัดการท่องเที่ย...วโดยชุมชน และด้านผู้สูงอายุ
  2. โครงการวิจัยด้านสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและตามอัธยาศัย
  3. โครงการวิจัยส่งเสริมการตลาดกาแฟ และถั่วลิสง
  4. การแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอมือ
  5. อีก 30 โครงการย่อย ของ สสส.

  วิทยาลัยชุมชนมุกดหาร ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ป็นประธานเปิดและปาถกฐาพิเศษในงาน “สานพลัง ร้อยดวงใจ ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3 ใจความว่า " วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ประสานงานกับเครือข่ายต่าง ๆ เช่น สสส. สมาคมเครือข่ายเมืองสามธรรม สภาองค์กรชุมชน สภาเกษตรกร ส่วนราชการและเครือข่ายต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักคิด และแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่บุคคลและชุมชน ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างสมดุล จึงเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมและสนับสนุน โดยมีโครงการย่อยถึง 30โครงการ และนำเสนอผลงานเมืองแห่ง “ธรรมมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม”ได้เป็นอย่างดี"

  นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวในนามของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คณะผู้จัดงาน ส่วนราชการ ประชาชน นักศึกษา ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้