หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้แก่อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ ในหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ ในรูปแบบระบบบริหารจัดการการ
    เขียนวันที่ 25/06/2561

            ในวันที่ 25-26 มิถุนายน2561 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้แก่อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ ในหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ ในรูปแบบระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้วย Google foe Education โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ ที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้กว้างมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานของตนเองยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต่อยอดการสู่พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัตตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 3. เพื่อประเมินผลและติดตามผลการใช้งานระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา