หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • วิทยาลัายชุมชนมุกดาหารร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
    เขียนวันที่ 25/11/2562

    วิทยาลัายชุมชนมุกดาหารร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการจากสถานศึกษาร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วม (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 –2564 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สู่การปฏิบัติและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดมุกดาหาร” โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร, อาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร, วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร, โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

    ในการนี้ นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดทำบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วม (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 คือ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จะร่วมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้ การนำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของจังหวัดมุกดาหาร ต่อไป.

    **ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร**