หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

 • การประชุมสัมมนาภูมิปัญญามุกดาหารกับการเปลี่ยนผ่านสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมอาเซียน 2558
  เขียนวันที่ 01/09/2558

  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดโครงการภูมิปัญญามุกดาหารกับการเปลี่ยนผ่านสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมอาเซียน

  วันที่ 27 สิงหาคม 2558

  ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

                   นายไชยยง อาจวิชัย กล่าวในพิธีเปิดการประชุมโครงการภูมิปัญญามุกดาหารกับการเปลี่ยนผ่านสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมอาเซียนว่า จากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ทำให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสำคัญในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า จากวัตถุประสงค์การสัมมนา นับว่า วิทยาลัยชมชนมุกดาหาร มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ท่ามกลางวิกฤติและการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างรุนแรงในสังคมไทยปัจจุบัน ตลอดจนอิทธิพลของเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก ประชาคมอาเซียน เกิดขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันในระดับภูมิภาค เพราะขณะนี้ ประเทศต่างๆเริ่มมีการจดกลุ่ม รวมตัวกันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างแน่นแฟ้น เช่นยุโรปสหรัฐอเมริกา และจีน เป็นต้นรวมตัวเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนกันภายใน ทั้งนี้ ประเทศไทยจะต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ทันสมัยเทียบเท่ากับนานาประเทศ รวมทั้งเพื่อยกระดับการแข่งขันของประเทศสู่การค้าเสรีโดยร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อแข่งกับโลก และในเบื้องต้นจะต้อง รู้เขา รู้เรา นอกจากนี้ การประกาศให้จังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นเขตพัฒนา เศรษฐกิจมุกดาหาร บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารตลอดจนผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งทำให้เห็นอนาคตว่าแม้กระแสความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดชาวมุกดาหารก็จะยังมีภูมิปัญญาที่อยู่คู่ลูกหลานสืบไป กิจกรรมในครั้งนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีในการร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาในด้านต่างๆของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเป็นผู้รวบรวมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

                   ภายในงานมีการอภิปรายในหัวข้อ ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานทางรอดสำหรับทศวรรษที่ 21 โดย ผศ.ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร: ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ รศ.ดร.ธวัชชัย ชิณณวงศ์ : รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ดร.สุรจิตต์ จันทรสาขา : ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการโดย : นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ ชมนิทรรศการ และการแสดง เวทีภูมิปัญญามุกดาหาร ได้แก่ การแสดงเดี่ยวพิณ การแสดงเดียวแคน สาธิตการทำผ้าหมักโคลน สาธิตการทำเตาชีวมวล และภูมิปัญญามุกดาหารอื่นๆอีกมากมาย ด้าน นางอัญญา ทวีโคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวว่าด้วยความร่วมมือจากชุมชน ทำให้โครงการลุล่วงไปด้วยดี และมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน