หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

 • ในปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง “การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนในจังหวัดมุกดาหาร” ได้มีการสรุปผลก
  เขียนวันที่ 02/11/2563

          ในปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง “การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนในจังหวัดมุกดาหาร”

  วัตถุประสงค์

          1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านและการเขียน ของนักเรียนจำนวน 18 โรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร
          2. เพื่อศึกษาและกำหนดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนจำนวน 18 โรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร
          3. เพื่อพัฒนาสื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและ การเขียนของนักเรียนจำนวน 18 โรงเรียน ในจังหวัดมุกดาหาร
          4. พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริม การอ่านออกเขียนได้นอกเวลาเรียน

  กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนจำนวน 18 แห่ง ครูทั้งหมด 54 คน เด็กนักเรียน 360 คน

  รูปแบบการดำเนินงาน มี 2 กิจกรรม หลัก คือ

          1. กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียน ด้วยการพัฒนา บทเรียนร่วมกันผ่านแนวทางการสร้าง ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ LS PLC
          2. กิจกรรมการผลิตและใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งในและนอกเวลาเรียน

          จากที่ได้ดำเนินการครบถ้วนและสำเร็จในทุกกิจกรรมแล้ว จึงได้มีการสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดในรูปแบบการประชุมเชิงวิชาการ ชื่อกิจกรรม Show and Share Thai Reading And Writing 2020 ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีในการเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 18 โรงเรียน