หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพกำหรับนัศึกษาเพื่อการเรียนรู้ สำหรับศตวรรษที่ 21 (การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
    เขียนวันที่ 20/11/2558

           วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยกุ่มงานวิชาการได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพกำหรับนัศึกษาเพื่อการเรียนรู้ สำหรับศตวรรษที่ 21 (การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมช้างน้าว อาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกอบการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย