หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยชุมชนยโสธรและวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
    เขียนวันที่ 26/02/2559

                        9.00 น. 26 กุมภาพันธ์ 2559 นางอัญญา ทวีโคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรร่วม ให้การต้อนรับ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร และคณะ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยชุมชนยโสธรและวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างวิทยาลัยชุมชนทั้งสองแห่ง และเพื่อดำเนินกิจกรรมประกันคุณภาพร่วมกัน