หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและคณะ เข้าร่าวมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
    เขียนวันที่ 02/12/2559

               2ธันวาคม 2559 นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พร้อมด้วยครูและเครือข่ายภาคประชาชน ศึกษาดูงานด้านการเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ สำนักงานพิพิธพัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าจากโครงการในพระราชดำริและผลงานของเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสี่ภาคจากทั่วประเทศ ทั้งนี้สำนักงานฯได้เปิดให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าชมภาพยนตร์สามมิติ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ และเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทรงงานและพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ เปิดให้บุคคลทั่วไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2559

               3 ธันวาคม 2559 นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และคณะ เข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่าย ณ สำนักงานพิพิธพัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปแนวคิดที่ได้เพื่อนำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนตามพระราชปณิทานของพ่อหลวงที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารต่อไป

              4 ธันวาคม 2559 08.00น. นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และคณะ ร่วม พิธี ถวายพระพรชัยมงคล ร.10โดยมี ผอ.พกฉ. นางจารุรัฐ จงพุฒศิริเป็นประธานในพิธีนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล10.00น. พิธี สวดมนต์ถวายพระราชกุศล ร.9 โดย พระสงฆ์ 89 รูป โดยมีเจ้่าคุณธงชัย เป็นประธานสงฆ์ เจิมอาคารมิวเซียมกษัตริย์เกษตร ทั้ง 4 หลัง 13.30น. พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และพิพิธภัณฑ์ฯกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บริษัท เทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา มูลนิธิชุมชนโคราช มูลนิธิเพื่อเด็กและคนชรา มูลนิธิคนเพียงไพร สมาคมคนเคียงดิน และเครือข่าย พกฉ. ซึ่ง เป็นบันทึกความร่วมมือ การศึกษาค้นคว้าเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมณ์ร่วมสืบทอดพระราชปณิธาน เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม สืบทอดต่อไป