หน้าหลัก > ข่าวประกาศ

  • โครงการประกวดขับร้องเพลงเพื่อพ่อในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ซุ้มกาชาดวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
    เขียนวันที่ 28/12/2559

    ดาวน์โหลด เอกสาร โครงการประกวดขับร้องเพลงเพื่อพ่อ ในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ซุ้มกาชาดวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

    โครงการประกวดขับร้องเพลงเพื่อพ่อ

    ในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ซุ้มกาชาดวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

     

    ๑.  หลักการ และเหตุผล

                 ด้วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและธรรมรงค์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมในด้านการขับร้องเพลงการมีเพลงประจำของประเทศยังชี้ให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและการมีอารยะธรรมของประเทศชาติ และเพลงพระราชนิพนธ์สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยะภาพของพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผ่านบทเพลงที่แทนความหมาย ถวายแด่พ่อหลวง และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นมรดกของชาติสู่อนุชนรุ่นหลังสืบไปรวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนชนได้มีเวทีแสดงจงรักภักดีผ่านความสามารถทางด้านการขับร้องและการเล่นดนตรีจึงเห็นสมควรให้จัดการประกวดขับร้องเพลงเพื่อพ่อขึ้น

    ๒.  วัตถุประสงค์

               ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีเวทีแสดงความสามารถทางด้านการขับร้องเพลง

               ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและแสดงความจงรักภักดีผ่านการขับร้องเพลง

               ๓. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นมรดกของชาติสู่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

               ๔. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

    ๓.  เป้าหมาย

               ๓.๑     ด้านปริมาณ 

                          เด็กและเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

               ๓.๒     ด้านคุณภาพ     

                          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ เห็นความสำคัญของบทเพลงพระราชนิพนธ์

    ๔.  ประเภทการประกวด

               ๑. ประกวดขับร้องเพลงหรือบรรเลงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์

    ๕.  วัน เวลา และสถานที่ประกวด

               รอบคัดเลือก

                          ในวันอังคารที่ ๗-๑๔  มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. (โดยจะพิจารณาจำนวนผู้สมัคร) ณ ซุ้มกาชาดวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

    รอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

               ณ ซุ้มกาชาดวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

    ๖.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

               ๑. เป็นประชาชนไทย อายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป

               ๒. เป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารหรือบุคคลทั่วไป

               ๓. เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญญาผูกพันกับค่ายเพลงใดๆหรือมีผลงานอัลบั้มมาก่อน

    ๗.  วิธีการประกวด

               ๑. ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.mukcc.ac.th และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย

               ๒. ดาวน์โหลดใบให้คะแนนกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย

               ๓. สำเนาบัตรนักเรียน-นักศึกษา หรือบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

               ๔. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่กำหนดภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ตามช่องทางดังนี้

                          (๑) สมัครด้วยตนเองพร้อมใบสมัครที่กรอกครบถ้วน ที่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ๑๙๙ หมู่ ๑๐ บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

                          (๒) ส่งใบสมัครที่กรอกครบถ้วนพร้อมสแกนรูป และหลักฐานที่กำหนด  ส่งมาที่ mukccpr@gmail.com

                          (๓) ส่งใบสมัครที่กรอกครบถ้วนพร้อมสแกนรูป และหลักฐานที่กำหนด ทางโทรสาร ได้ที่เบอร์ ๐๔๒ ๐๔๙ ๗๔๙

                          (๔) ส่งใบสมัครที่กรอกครบถ้วนแล้ว ติดรูป ๒ ใบ และหลักฐานที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

                                                หัวหน้าศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมฯวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

      ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ชั้น ๑

                                     ๑๙๙ หมู่ ๑๐ บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

     

    ๘.  กติกา ในการประกวด

    รอบคัดเลือก

    1. เพลงที่ใช้ในการประกวดใช้ ๒ เพลง ได้แก่

      ๑.๑ ต้องเป็นเพลงเพื่อพ่อ เป็นเพลงช้า เป็นเพลงส่วนตัว จำนวน ๑ เพลง ที่สามารถนำเสนอได้ทั้งเพลงบรรเลงและเนื้อเพลงไทย (ร้องหรือบรรเลงดนตรีสด)

      ๑.๒ เพลงบังคับเพลงพระราชนิพนธ์เป็นเนื้อเพลงสากล(ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ เพลง (ร้องสด)

      ๒. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียม  backing track ในรูปแบบ CD เพลงที่จะใช้ประกวดในรอบชิงชนะเลิศ

      มาส่งที่คณะกรรมการจัดการประกวดด้วย

      ๓. แต่งกายชุดสุภาพขาวดำหรือโทนสีเทาไว้อาลัย

       

      รอบชิงชนะเลิศ

      ต้องเปลี่ยนเพลงใหม่ที่ต่างจากรอบคัดเลือก และส่ง backing track ในรูปแบบ CD ในวันรอบคัดเลือกเท่านั้น ทั้งนี้อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลง โดยไม่ขัดต่อประเพณีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม ของไทย

       

      ๙.  การรับสมัคร

      เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๘๐-๕๔๗-๗๘๖๙         ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ๑๙๙ หมู่ ๑๐ บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

      หรือดูรายละเอียด ได้ที่ www.mukcc.ac.th

       

      ๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน

      ๑. เกณฑ์การตัดสินใช้เกณฑ์ดังนี้

      น้ำเสียง-สำเนียง                                        ๓๐ คะแนน

      บุคลิกภาพและการแต่งกาย                             ๒๐ คะแนน

      คำร้อง ทำนอง จังหวะ อักขระ-คำควบกล้ำ           ๒๐ คะแนน

      อารมณ์เพลง-การแสดงออก                             ๒๐ คะแนน

      อุปกรณ์เครื่องดนตรีและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆ    ๑๐ คะแนน

      รวมคะแนน                          ๑๐๐ คะแนน

      ๒. คณะกรรมการ

                - ครูเช้นต์ เสรีพันธนากา

                - ครูยงยุทธ สวัสดิวงศ์ชัย

                - ครูรุจน์ Mr. Ralp Mijala  

                - ครูจรัญ สรรศรี

                - ครูแจง ดารินี บุตดีวงศ์

      ๓. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

       

      ๑๑. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

      ๑. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

      ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ    ๑ ทุนการศึกษา ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

      ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ    ๒ ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

      ๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ    ๓ ทุนการศึกษา ๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

      ๕. ผู้สมัครเข้าแข่งขันทุกท่านจะได้เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

       

      หมายเหตุ

      ๑. ดนตรีที่ใช้ในการประกวดจะใช้โปรแกรมคาราโอเกะหรือโปรแกรมอื่นก็ได้ แต่ต้องตัดเสียงร้อง

      หรือเสียงคอรัสออก และสามารถเปิดจากเครื่องเล่น CD และ DVD ได้

      ๒. สามารถใช้เพลงที่ซํ้ากันได้

      ๓. ในวันประกวด ผู้เข้าประกวดต้องมาเตรียมความพร้อมก่อนถึงเวลาประกวดของตนเองอย่าง

      น้อย ๑ ชั่วโมง

      ๔. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือว่าเป็นมติเด็ดขาด