หน้าหลัก > ข่าวประกาศ

 • โครงการประกวดขับร้องเพลงเพื่อพ่อในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ซุ้มกาชาดวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
  เขียนวันที่ 28/12/2559

  ดาวน์โหลด เอกสาร โครงการประกวดขับร้องเพลงเพื่อพ่อ ในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ซุ้มกาชาดวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

  โครงการประกวดขับร้องเพลงเพื่อพ่อ

  ในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ซุ้มกาชาดวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

   

  ๑.  หลักการ และเหตุผล

               ด้วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและธรรมรงค์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมในด้านการขับร้องเพลงการมีเพลงประจำของประเทศยังชี้ให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและการมีอารยะธรรมของประเทศชาติ และเพลงพระราชนิพนธ์สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยะภาพของพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผ่านบทเพลงที่แทนความหมาย ถวายแด่พ่อหลวง และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นมรดกของชาติสู่อนุชนรุ่นหลังสืบไปรวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนชนได้มีเวทีแสดงจงรักภักดีผ่านความสามารถทางด้านการขับร้องและการเล่นดนตรีจึงเห็นสมควรให้จัดการประกวดขับร้องเพลงเพื่อพ่อขึ้น

  ๒.  วัตถุประสงค์

             ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีเวทีแสดงความสามารถทางด้านการขับร้องเพลง

             ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและแสดงความจงรักภักดีผ่านการขับร้องเพลง

             ๓. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นมรดกของชาติสู่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

             ๔. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

  ๓.  เป้าหมาย

             ๓.๑     ด้านปริมาณ 

                        เด็กและเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

             ๓.๒     ด้านคุณภาพ     

                        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ เห็นความสำคัญของบทเพลงพระราชนิพนธ์

  ๔.  ประเภทการประกวด

             ๑. ประกวดขับร้องเพลงหรือบรรเลงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์

  ๕.  วัน เวลา และสถานที่ประกวด

             รอบคัดเลือก

                        ในวันอังคารที่ ๗-๑๔  มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. (โดยจะพิจารณาจำนวนผู้สมัคร) ณ ซุ้มกาชาดวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

  รอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

             ณ ซุ้มกาชาดวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

  ๖.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

             ๑. เป็นประชาชนไทย อายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป

             ๒. เป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารหรือบุคคลทั่วไป

             ๓. เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญญาผูกพันกับค่ายเพลงใดๆหรือมีผลงานอัลบั้มมาก่อน

  ๗.  วิธีการประกวด

             ๑. ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.mukcc.ac.th และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย

             ๒. ดาวน์โหลดใบให้คะแนนกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย

             ๓. สำเนาบัตรนักเรียน-นักศึกษา หรือบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

             ๔. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่กำหนดภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ตามช่องทางดังนี้

                        (๑) สมัครด้วยตนเองพร้อมใบสมัครที่กรอกครบถ้วน ที่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ๑๙๙ หมู่ ๑๐ บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

                        (๒) ส่งใบสมัครที่กรอกครบถ้วนพร้อมสแกนรูป และหลักฐานที่กำหนด  ส่งมาที่ mukccpr@gmail.com

                        (๓) ส่งใบสมัครที่กรอกครบถ้วนพร้อมสแกนรูป และหลักฐานที่กำหนด ทางโทรสาร ได้ที่เบอร์ ๐๔๒ ๐๔๙ ๗๔๙

                        (๔) ส่งใบสมัครที่กรอกครบถ้วนแล้ว ติดรูป ๒ ใบ และหลักฐานที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

                                              หัวหน้าศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมฯวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

    ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ชั้น ๑

                                   ๑๙๙ หมู่ ๑๐ บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

   

  ๘.  กติกา ในการประกวด

  รอบคัดเลือก

  1. เพลงที่ใช้ในการประกวดใช้ ๒ เพลง ได้แก่

   ๑.๑ ต้องเป็นเพลงเพื่อพ่อ เป็นเพลงช้า เป็นเพลงส่วนตัว จำนวน ๑ เพลง ที่สามารถนำเสนอได้ทั้งเพลงบรรเลงและเนื้อเพลงไทย (ร้องหรือบรรเลงดนตรีสด)

   ๑.๒ เพลงบังคับเพลงพระราชนิพนธ์เป็นเนื้อเพลงสากล(ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ เพลง (ร้องสด)

   ๒. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียม  backing track ในรูปแบบ CD เพลงที่จะใช้ประกวดในรอบชิงชนะเลิศ

   มาส่งที่คณะกรรมการจัดการประกวดด้วย

   ๓. แต่งกายชุดสุภาพขาวดำหรือโทนสีเทาไว้อาลัย

    

   รอบชิงชนะเลิศ

   ต้องเปลี่ยนเพลงใหม่ที่ต่างจากรอบคัดเลือก และส่ง backing track ในรูปแบบ CD ในวันรอบคัดเลือกเท่านั้น ทั้งนี้อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลง โดยไม่ขัดต่อประเพณีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม ของไทย

    

   ๙.  การรับสมัคร

   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๘๐-๕๔๗-๗๘๖๙         ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ๑๙๙ หมู่ ๑๐ บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

   หรือดูรายละเอียด ได้ที่ www.mukcc.ac.th

    

   ๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน

   ๑. เกณฑ์การตัดสินใช้เกณฑ์ดังนี้

   น้ำเสียง-สำเนียง                                        ๓๐ คะแนน

   บุคลิกภาพและการแต่งกาย                             ๒๐ คะแนน

   คำร้อง ทำนอง จังหวะ อักขระ-คำควบกล้ำ           ๒๐ คะแนน

   อารมณ์เพลง-การแสดงออก                             ๒๐ คะแนน

   อุปกรณ์เครื่องดนตรีและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆ    ๑๐ คะแนน

   รวมคะแนน                          ๑๐๐ คะแนน

   ๒. คณะกรรมการ

             - ครูเช้นต์ เสรีพันธนากา

             - ครูยงยุทธ สวัสดิวงศ์ชัย

             - ครูรุจน์ Mr. Ralp Mijala  

             - ครูจรัญ สรรศรี

             - ครูแจง ดารินี บุตดีวงศ์

   ๓. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

    

   ๑๑. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

   ๑. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

   ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ    ๑ ทุนการศึกษา ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

   ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ    ๒ ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

   ๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ    ๓ ทุนการศึกษา ๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

   ๕. ผู้สมัครเข้าแข่งขันทุกท่านจะได้เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

    

   หมายเหตุ

   ๑. ดนตรีที่ใช้ในการประกวดจะใช้โปรแกรมคาราโอเกะหรือโปรแกรมอื่นก็ได้ แต่ต้องตัดเสียงร้อง

   หรือเสียงคอรัสออก และสามารถเปิดจากเครื่องเล่น CD และ DVD ได้

   ๒. สามารถใช้เพลงที่ซํ้ากันได้

   ๓. ในวันประกวด ผู้เข้าประกวดต้องมาเตรียมความพร้อมก่อนถึงเวลาประกวดของตนเองอย่าง

   น้อย ๑ ชั่วโมง

   ๔. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือว่าเป็นมติเด็ดขาด