หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดกิจกรรม “สานพลัง ร้อยดวงใจ ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง” วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ บริเวณอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ อดีตเลขาธิการคณะกรรม
    เขียนวันที่ 27/05/2560

             วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดกิจกรรม “สานพลัง ร้อยดวงใจ ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง” วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ บริเวณอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีแนวคิด 9บุคคล 9ชุมชน 9เครือข่ายต้นแบบ ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง  เวลา 09:00 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้นายนภดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กล่าวต้อนรับประธานในพิธี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
             จากนั้นนายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้รายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า สืบเนื่องมาจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ กับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา และหลักการทางการเกษตร (ศาสตร์พระราชา) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอันประกอบไปด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง รอยเท้าที่พ่อก่อไว้ โดยนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ประธานในพิธี   การโสเหล่ เรื่อง “เฮ็ดตามพ่อ พ้อความสุข” โดย9บุคคลต้นแบบ(ปราชญ์ชาวบ้าน) การแสดงกิจกรรมจาก9ชุมชนต้นแบบ และ 9กลุ่มเครือข่ายต้นแบบ เช่น การลำผญา การเซิ้ง การแสดงจากหน่วยจัดการศึกษา และหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ และยังมีนิทรรศการต่างๆ การแสดงสินค้าและอาหารพื้นเมืองจากกลุ่มชุมชนต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาและศิษย์เก่า วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมมัคคุเทศก์มุกดาหาร เครือข่ายชุมชน ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด และผู้สนใจอื่นๆเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เช่น การทำขนม การเสริมสวยสตรี การนวดแผนไทยเป็นต้น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนและการบริการวิชาการ โดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน และศูนย์เรียนรู้กินได้
             นอกจากนี้ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารยังบูรณาการโครงการวิจัยทักษะและการทำงานที่จำเป็นของประชาชนใจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมภูผาเทิบ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยากรโดยนายสมศักดิ์ สีบุญเรือง เลขาธิการหอการค้าจังหวัดมุกดาหารและประธานสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย ผศ.ดร. สมเกียรติ เกียรติเจริญ ดร.สิทธิพรร์ สุนทร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อ. ธนกฤต ตัณฑสิทธิ์ จากอดีตผู้บริหารบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบูรณาการโครงการ คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าสาน-สัมพันธ์ฯ โดยนายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บรรยายบทบาทของศิษย์ต่อการพัฒนาวิทยาลัยฯเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายต่อไป โดยมีอสาสมัครวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเพื่อการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมเป็นทีมงานบันทึกภาพข่าวและกิจกรรม อำนวยความสะดวกภายในงานอีกด้วย