หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

  • ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม" สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาพร้อมกันทุกหน่วยจัดการศึกษา
    เขียนวันที่ 18/06/2560

            ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม" สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาพร้อมกันทุกหน่วยจัดการศึกษา โดย หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง จัดที่ห้องประชุมช้างน้าว ได้รับเกียรติจากประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายสมศักดิ์ สีบุญเรืองเป็นประธานเปิดการประชุม หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาลนำโดยอาจารย์สุนทร ปาวงศ์ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอีนำโดยอาจารย์พัชรี บุตดีวงศ์ และหน่วยจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง นำโดยนางทัศนีย์ อัฐนาค หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละหน่วยจัดฯร่วมด้วย มีนักศึกษาเข้าร่วมจากทุกสาขาวิชา