หน้าหลัก > ค่าใช้จ่าย

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545 หมวด 1 สภาพการเป็นนักศึกษาข้อ 7 คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้
         1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
         2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีประวัติความประพฤติเสียหาย
         3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
         4. ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะให้คารับรองต่อสถานศึกษาว่าจะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนตลอดระยะเวลาที่เป็นนักศึกษา เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
         5. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกาหนด

  หลักฐานประกอบการสมัคร

         - ใบสมัครเข้าศึกษาต่อกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จานวน 1 ชุด
         - สาเนาหลักฐานการศึกษาใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรอง จานวน 2 ฉบับ
         - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ฉบับ
         - สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ฉบับ
         - สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จานวน 2 ฉบับ
         - ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จานวน 2 ฉบับ
         - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา จานวน 1 ฉบับ
         - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมารดา จานวน 1 ฉบับ

  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ วชช.มห. ตลอดหลักสูตร

          1. ค่าระเบียบการสมัคร                                      20 บาท
          2. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา                            10 บาท
          3. ค่าลงทะเบียนรายวิชาทฤษฎี หน่วยกิตละ         25 บาท
          4. ค่าลงทะเบียนรายวิชาปฎิบัติ หน่วยกิตละ         20 บาท
          5. ค่าบำรุงสุขภาพ/ภาคการศึกษา                      20 บาท
          6. ค่าบำรุงห้องสมุด/ภาคการศึกษา                     20 บาท
          7. ค่ากิจกรรมนักศึกษา/ปีการศึกษา                   50 บาท
          8. ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา                          10 บาท