หน้าหลัก > ข่าวประกาศ

 • ประกาศแจ้ง เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  เขียนวันที่ 04/11/2565

  ประกาศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           ด้วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีความประสงค์จะดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินการตามหลักการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณสามารถจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบทาง ได้แก่ ครุภัณฑ์ สํานักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 10 เครื่อง วงเงิน 585,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ AC In One สําหรับงานประมาลผผล จํานวน 30 เครื่อง วงเงิน 690,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

           ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงขอประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ดังกล่าว ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โดยสามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อกําหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ได้ที่ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

           สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เลขที่ 199 หมู่ 10 ตําบลนาสีนวน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000 โทรศัพท์ - โทรสาร 042-049749 หรือ ทางเว็บไซต์ www.mukcc.ac.th หากต้องการขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดย เปิดเผยตัวภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ประกาศโปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร มายังหน่วยงานโดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อนําข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงคุณลักษณะ เฉพาะครุภัณฑ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

  ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

  ดาวน์โหลดไฟล์