หน้าหลัก > ข่าวประกาศ

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  เขียนวันที่ 02/11/2565

  ประกาศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ของรัฐ นั้น วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

         ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

  ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ 1

  ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ 2