หน้าหลัก > ข่าวประกาศ

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน ประมวลผล ตําบลนาสีนวล อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
    เขียนวันที่ 30/11/2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน ประมวลผล ตําบลนาสีนวล อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

              ตามประกาศ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล ตําบลนาสีนวล อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๖ ลง วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๓๐ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะ การเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด รังสิต คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ ผู้ ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๔,๗๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปด หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง