หน้าหลัก > ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวง (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู
    เขียนวันที่ 19/12/2565

             ตามประกาศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พื้นหรือแบบแขวง(ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,000 บีทียู ตําบลนาสีนวล อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๐๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

             ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,๐๐๐ ปี ทียู จํานวน ๑๐ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซ.เกียรติทิพย์ จํากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขาย ปลีก,ให้บริการ, ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้ง สิ้น ๔๗๐,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง กดดาวน์โหลดไฟล์แนบที่นี่