หน้าหลัก > อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

  • อัตลักษณ์ (Identity) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

            "จิตสาธารณะเพื่อชุมชน"
            "จิตสาธารณะเพื่อชุมชน" หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ ที่ได้จากการศึกษาและฝึกอบรมไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและช่วยเหลือชุมชนได้

  • เอกลักษณ์ (Uniqueness) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

            "แหล่งวิชาการเพื่อชุมชน"
             "แหล่งวิชาการเพื่อชุมชน" หมายถึง วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอนุปริญาและจัดการฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน โดยมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการศึกษาและการจัดการความรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน