หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น > พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์ทางเลือก (การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) ณ ศูนย์การเรียนรู้แบบพ่งตนเอง สวนป่านาบุญ (หมอเขียว)