หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น > การพัฒนาทักษะเพื่อการบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ