Open menu
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ที่หอประชุม 250 ปีจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ของเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหารที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจไว้เป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงมีพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตรอันงดงาม และทรงมีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชน
 
3326866 n