Open menu

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายศศิพงษา จันทรสาขาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พร้อมด้วยรอง รองผู้อำนวยการ คณาจารย์ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาดงหลวงและคณะนักศึกษา ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ

ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยได้ถวายสิ่งของและจัดแสดงผลงาน นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นำเสนอต่อพระองค์ท่านอีกด้วย

 

รับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี