Open menu

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้จัดกิจกรรม Show & Share (Reading and Writing Thai 2023) โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนในจังหวัดมุกดาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (U School Mentoring)

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานพิธีเปิดกิจกรรม และหัวหน้าส่วนราชการอื่น อาทิ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายก เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายสโมสอน หนองสูง รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทีมแม่ข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการสอนและเสนอสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ทั้งสื่อที่ครูพัฒนาขึ้นเองและสื่อที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจัดทำขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณะ (www.thaiforkid.com) และมีกิจกรรมการแข่งทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียน เพื่อชิงทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมช้างนาว ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

593467
593467
dsc03730
dsc03730
dsc03734
dsc03734
dsc03736
dsc03736
dsc03744
dsc03744
dsc03754
dsc03754
dsc03757
dsc03757
dsc03759
dsc03759
dsc03761
dsc03761
dsc03848
dsc03848