Open menu

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผู้สอนให้มีทักษะด้านการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมภูผาเทิบ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมครั้งนี้

ประชุมผู้สอน ประจำปีการศึกษา 1/2566
ประชุมผู้สอน ประจำปีการศึกษา 1/2566
ประชุมผู้สอน ประจำปีการศึกษา 1/2566
ประชุมผู้สอน ประจำปีการศึกษา 1/2566
ประชุมผู้สอน ประจำปีการศึกษา 1/2566
ประชุมผู้สอน ประจำปีการศึกษา 1/2566
ประชุมผู้สอน ประจำปีการศึกษา 1/2566
ประชุมผู้สอน ประจำปีการศึกษา 1/2566
ประชุมผู้สอน ประจำปีการศึกษา 1/2566
ประชุมผู้สอน ประจำปีการศึกษา 1/2566
ประชุมผู้สอน ประจำปีการศึกษา 1/2566
ประชุมผู้สอน ประจำปีการศึกษา 1/2566