Open menu

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดย นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พร้อม ดร.ทิวากร เหล่าลือชา หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และทีมวิจัย

โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน วิทยากรโดย ศาตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมเวทีเสวนาพัฒนาเมืองมุกดาหาร ครั้งที่1 ในหัวข้อ มุกดาหาร : เมืองชายแดนแห่งการเรียนรู้ (Mukdahan Border Learning City) ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เมืองชายแดนแบบบูรณาการพหุภาคีเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร (SRA) ด้วยแนวคิด “คุยกันทั้งจังหวัด” จังหวัดมุกดาหาร. โครงการย่อย 2 โครงการการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์โมเดลเมืองชายแดนเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมในชุมชนเมืองจังหวัดมุกดาหาร ด้วยเเนวคิด “เมืองชายแดนแห่งการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”ระยะที่1 โดยแหล่งทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท.

446287_n
446287_n
2306679_n
2306679_n
4250354_n
4250354_n
34893744_n
34893744_n
347950469_n
347950469_n
1525749827_n
1525749827_n