Open menu

คณะอนุกรรมการวิชาการ

นายศศิพงษา จันทรสาขา
ประธานอนุกรรมการ
นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
รองประธานอนุกรรมการ
นางปรียาภรณ์ กิตติพร
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.วิชยุทธ จันทะรี
อนุกรรมการ
นายจรูญ วงศ์นารี
อนุกรรมการ
ดร.ก่อสิทธิ์ ดีวงศ์
อนุกรรมการ
นายวินิจ คงทอง
อนุกรรมการ
นายสุริยะ พิศิษฐอรรถการ
อนุกรรมการ
ดร.พรวุฒิ คำแก้ว
อนุกรรมการ
นางศิริพร พันนุมา
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ