Open menu

anudetail
          วิทยาลัยชุมชน มีอำนาจหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ วิจัย และบริการทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยบริหารจัดการศึกษาบนพื้นฐานของการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน การระดมทรัพยากรและการสนับสนุนจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. โดยปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเปิดทำการเรียนการสอนใน 4 หลักสูตรอนุปริญญา และ 7 สาขาวิชา ดังนี้

1. อนุปริญญาศึกษาศาสตร์

- สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย  docsหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 / 2566

 

2. อนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์

- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น docsหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2566 (2 ปี)

 

3. อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการ docsหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 (2 ปี)

- สาขาวิชาการบัญชี docsหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ docsหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 (2 ปี)

 

4. อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ docsหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 (2 ปี)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรdocsหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 

 onebit 06 คุณสมบัติของผู้สมัคร

    ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545 หมวด 1 สภาพการเป็นนักศึกษาข้อ 7 คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสูงกว่า
 2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีประวัติความประพฤติเสียหาย
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 4. ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะให้คำรับรองต่อสถานศึกษาว่าจะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนตลอดระยะเวลาที่เป็นนักศึกษา เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
 5. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกำหนด

onebit 06 หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาหลักฐานการศึกษาใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรอง จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
 7. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ
 8. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ

onebit 06 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ วชช.มห. ตลอดหลักสูตร

 1. ค่าระเบียบการสมัคร 20 บาท
 2. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 10 บาท
 3. ค่าลงทะเบียนรายวิชาทฤษฎี หน่วยกิตละ 25 บาท
 4. ค่าลงทะเบียนรายวิชาปฎิบัติ หน่วยกิตละ 20 บาท
 5. ค่าบำรุงสุขภาพ/ภาคการศึกษา 20 บาท
 6. ค่าบำรุงห้องสมุด/ภาคการศึกษา 20 บาท
 7. ค่ากิจกรรมนักศึกษา/ปีการศึกษา 50 บาท
 8. ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 10 บาท

 onebit 06 สถานที่จัดการศึกษา

         วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดให้มีหน่วยจัดการศึกษา เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัดมุกดาหาร และอำนวยความสะดวกในการจัดการบริการด้านสถานที่ สื่ออุปกรณ์ และประสานงานในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกับนักศึกษาครู - อาจารย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวแทนขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยมุกดาหาร มีทั้งหมด 8 หน่วยจัดการศึกษา คือ

9

 onebit 06 การรับสมัคร

 1. วันทำการและวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) สมัครได้ที่ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร หรือติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยจัดการศึกษาใกล้บ้าน =>  download app stu
 2. แจ้งความประสงค์สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ แบบแจ้งความประสงค์สมัครเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2567