Open menu

พนักงานราชการ

นางกัญญาภัค สิงห์คำ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
น.ส.เบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางประกายดาว สุริยวรรณ์
นักวิชาการศึกษา
น.ส.สุกัญญา ไชยเสนา
นักวิชาการศึกษา
นางปิยะนุช ทวีสุข
นักวิชาการวัดและประเมินผล
นางณัฐริกา ป้อมหิน
นักวิชาการวัดผลและประเมินผล
นางสุพรรณี ทองน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.เนตรนรินทร์ มรรควิจิตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.ธิดารัตน์ สุขวิพัฒน์
นักวิชาการพัสดุ
นายนิรันดร์ นามเจริญ
นักวิชาการพัสดุ
น.ส.สุนันทา พิลาวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.วนิดา สังคะลุน
เจ้าพนักงานธุรการ