Open menu

พนักงานจ้าง

น.ส.นันทกา กิติศรีวรพันธ์
ผู้ช่วยงานธุรการ
นายอำพล ประจวบสุข
นักจัดการงานทั่วไป
นายสุพล ทองสวัสดิ์
พนักงานทำสวน
นายเรืองเดช คำนนท์
พนักงานขับรถ
นายสาโรช ถิ่นระหา
พนักงานรักษาคามปลอดภัย
นายมาโนด วิเศษสุทธิ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายวิศรุต ศรแม้น
นักงานภารโรง
นายดาว ราชิวงศ์
พนักงงานทำความสะอาด
น.ส.นิภา เสาร์คำ
พนักงานทำความสะอาด