Open menu
ประชุมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ปี 1/2567 ประจำหน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอี วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  การบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาที่จบการศึกษา
และรับขวัญนักศึกษาใหม่ สาขาการศึกษาปฐมวัยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี