Open menu
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่นบ้านคำนางโอก
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าและเกษตรกรรมบ้านคำนางโอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยได้เชิญท่านนายอำเภอนิคมคำสร้อย พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ทีมวิจัยกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คุณแม่สำรวย สมประสงค์ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ อาจารย์ ดร.ศรันยา เผือกผ่อง ที่ปรึกษาด้านการย้อมสีธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (หัวหน้าทีมนักวิจัยกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ) และทีมวิจัยกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่นบ้านคำนางโอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร หากสามารถพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนอำเภออื่น ๆ มาศึกษาดูงาน จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
        1. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการยกระดับการผลิตผ้าทอพื้นบ้านย้อมสีธรรมชาติให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
        2. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการเผยแพร่ ข้อมูลและองค์ความรู้เรื่องการผลิตผ้าทอพื้นบ้าน และการย้อมสีธรรมชาติอย่างครบวงจร และสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
        3. เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองและการย้อมสีธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป
217_n
217_n
21406_n
21406_n
098982_n
098982_n
160257_n
160257_n
467610_n
467610_n
697618_n
697618_n
888701_n
888701_n
002234173_n
002234173_n
3176541_n
3176541_n
3250432_n
3250432_n
9331427_n
9331427_n
14383934_n
14383934_n
62919426_n
62919426_n