Open menu

วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ดำเนินโครงการ Smart Leaders เพื่อพัฒนาชุมชนมุกดาหารอย่างยั่งยืน ตามแผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม โดยในโครงการได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะภายในหน่วยงาน รวมไปถึงการปฏิบัติการทำเตาเผาขยะ และเตาเผาถ่านอีกด้วย

line_album_6192024_240620_1
line_album_6192024_240620_1
line_album_6192024_240620_2
line_album_6192024_240620_2
line_album_6192024_240620_3
line_album_6192024_240620_3
line_album_6192024_240620_4
line_album_6192024_240620_4
line_album_6192024_240620_5
line_album_6192024_240620_5
line_album_6192024_240620_6
line_album_6192024_240620_6
line_album_6192024_240620_7
line_album_6192024_240620_7
line_album_6192024_240620_8
line_album_6192024_240620_8
line_album_6192024_240620_9
line_album_6192024_240620_9
line_album_6192024_240620_10
line_album_6192024_240620_10
line_album_6192024_240620_11
line_album_6192024_240620_11
line_album_6192024_240620_12
line_album_6192024_240620_12
line_album_6192024_240620_13
line_album_6192024_240620_13
line_album_6192024_240620_14
line_album_6192024_240620_14
line_album_6192024_240620_15
line_album_6192024_240620_15
line_album_6192024_240620_16
line_album_6192024_240620_16
line_album_6192024_240620_17
line_album_6192024_240620_17
line_album_6192024_240620_18
line_album_6192024_240620_18
line_album_6192024_240620_19
line_album_6192024_240620_19
line_album_6192024_240620_20
line_album_6192024_240620_20
line_album_6192024_240620_21
line_album_6192024_240620_21
line_album_6192024_240620_22
line_album_6192024_240620_22
line_album_6192024_240620_23
line_album_6192024_240620_23
line_album_6192024_240620_24
line_album_6192024_240620_24
line_album_6192024_240620_25
line_album_6192024_240620_25
line_album_6192024_240620_26
line_album_6192024_240620_26
line_album_6192024_240620_27
line_album_6192024_240620_27
line_album_6192024_240620_28
line_album_6192024_240620_28
line_album_6192024_240620_29
line_album_6192024_240620_29
line_album_6192024_240620_30
line_album_6192024_240620_30
line_album_6192024_240620_31
line_album_6192024_240620_31
line_album_6192024_240620_32
line_album_6192024_240620_32
line_album_6192024_240620_33
line_album_6192024_240620_33
line_album_6192024_240620_34
line_album_6192024_240620_34
line_album_6192024_240620_35
line_album_6192024_240620_35
line_album_6192024_240620_36
line_album_6192024_240620_36
line_album_6192024_240620_37
line_album_6192024_240620_37
line_album_6192024_240620_38
line_album_6192024_240620_38
line_album_6192024_240620_39
line_album_6192024_240620_39
line_album_6192024_240620_40
line_album_6192024_240620_40
line_album_6192024_240620_41
line_album_6192024_240620_41
line_album_6192024_240620_42
line_album_6192024_240620_42
line_album_6192024_240620_43
line_album_6192024_240620_43
line_album_6192024_240620_44
line_album_6192024_240620_44
line_album_6192024_240620_45
line_album_6192024_240620_45
line_album_6192024_240620_46
line_album_6192024_240620_46
line_album_6192024_240620_47
line_album_6192024_240620_47
line_album_6192024_240620_48
line_album_6192024_240620_48
line_album_6192024_240620_49
line_album_6192024_240620_49
line_album_6192024_240620_50
line_album_6192024_240620_50
line_album_6192024_240620_51
line_album_6192024_240620_51
line_album_6192024_240620_52
line_album_6192024_240620_52
line_album_6192024_240620_53
line_album_6192024_240620_53
line_album_6192024_240620_54
line_album_6192024_240620_54
line_album_6192024_240620_55
line_album_6192024_240620_55
line_album_6192024_240620_56
line_album_6192024_240620_56
line_album_6192024_240620_57
line_album_6192024_240620_57
line_album_6192024_240620_58
line_album_6192024_240620_58
line_album_6192024_240620_59
line_album_6192024_240620_59
line_album_6192024_240620_60
line_album_6192024_240620_60
line_album_6192024_240620_61
line_album_6192024_240620_61
line_album_6192024_240620_62
line_album_6192024_240620_62
line_album_6192024_240620_63
line_album_6192024_240620_63
line_album_6192024_240620_64
line_album_6192024_240620_64
line_album_6192024_240620_65
line_album_6192024_240620_65
line_album_6192024_240620_66
line_album_6192024_240620_66
line_album_6192024_240620_67
line_album_6192024_240620_67
line_album_6192024_240620_68
line_album_6192024_240620_68
line_album_6192024_240620_69
line_album_6192024_240620_69
line_album_6192024_240620_70
line_album_6192024_240620_70
line_album_6192024_240620_71
line_album_6192024_240620_71
line_album_6192024_240620_72
line_album_6192024_240620_72
line_album_6192024_240620_73
line_album_6192024_240620_73
line_album_6192024_240620_74
line_album_6192024_240620_74
line_album_6192024_240620_75
line_album_6192024_240620_75
line_album_6192024_240620_76
line_album_6192024_240620_76
line_album_6192024_240620_77
line_album_6192024_240620_77
line_album_6192024_240620_78
line_album_6192024_240620_78
line_album_6192024_240620_79
line_album_6192024_240620_79
line_album_6192024_240620_80
line_album_6192024_240620_80
line_album_6192024_240620_81
line_album_6192024_240620_81
line_album_6192024_240620_82
line_album_6192024_240620_82
line_album_6192024_240620_83
line_album_6192024_240620_83
line_album_6192024_240620_84
line_album_6192024_240620_84
line_album_6192024_240620_85
line_album_6192024_240620_85
line_album_6192024_240620_86
line_album_6192024_240620_86
line_album_6192024_240620_87
line_album_6192024_240620_87
line_album_6192024_240620_88
line_album_6192024_240620_88
line_album_6192024_240620_89
line_album_6192024_240620_89
line_album_6192024_240620_90
line_album_6192024_240620_90
line_album_6192024_240620_91
line_album_6192024_240620_91
line_album_6192024_240620_92
line_album_6192024_240620_92
line_album_6192024_240620_93
line_album_6192024_240620_93
line_album_6192024_240620_94
line_album_6192024_240620_94
line_album_6192024_240620_95
line_album_6192024_240620_95
line_album_6192024_240620_96
line_album_6192024_240620_96
line_album_6192024_240620_97
line_album_6192024_240620_97
line_album_6192024_240620_98
line_album_6192024_240620_98
line_album_6192024_240620_99
line_album_6192024_240620_99
line_album_6192024_240620_100
line_album_6192024_240620_100
line_album_6192024_240620_101
line_album_6192024_240620_101
line_album_6192024_240620_102
line_album_6192024_240620_102
line_album_6192024_240620_103
line_album_6192024_240620_103
line_album_6192024_240620_104
line_album_6192024_240620_104
line_album_6192024_240620_105
line_album_6192024_240620_105
line_album_6192024_240620_106
line_album_6192024_240620_106
line_album_6192024_240620_107
line_album_6192024_240620_107
line_album_6192024_240620_108
line_album_6192024_240620_108
line_album_6192024_240620_109
line_album_6192024_240620_109
line_album_6192024_240620_110
line_album_6192024_240620_110
line_album_6192024_240620_111
line_album_6192024_240620_111
line_album_6192024_240620_112
line_album_6192024_240620_112
line_album_6192024_240620_113
line_album_6192024_240620_113
line_album_6192024_240620_114
line_album_6192024_240620_114
line_album_6192024_240620_115
line_album_6192024_240620_115
line_album_6192024_240620_116
line_album_6192024_240620_116
line_album_6192024_240620_117
line_album_6192024_240620_117
line_album_6192024_240620_118
line_album_6192024_240620_118
line_album_6192024_240620_119
line_album_6192024_240620_119
line_album_6192024_240620_120
line_album_6192024_240620_120
line_album_6192024_240620_121
line_album_6192024_240620_121
line_album_6192024_240620_122
line_album_6192024_240620_122
line_album_6192024_240620_123
line_album_6192024_240620_123
line_album_6192024_240620_124
line_album_6192024_240620_124
line_album_6192024_240620_125
line_album_6192024_240620_125
line_album_6192024_240620_126
line_album_6192024_240620_126
line_album_6192024_240620_127
line_album_6192024_240620_127
line_album_6192024_240620_128
line_album_6192024_240620_128
line_album_6192024_240620_129
line_album_6192024_240620_129
line_album_6192024_240620_130
line_album_6192024_240620_130
line_album_6192024_240620_131
line_album_6192024_240620_131
line_album_6202024_240624_1
line_album_6202024_240624_1
line_album_6202024_240624_2
line_album_6202024_240624_2
line_album_6202024_240624_3
line_album_6202024_240624_3
line_album_6202024_240624_4
line_album_6202024_240624_4
line_album_6202024_240624_5
line_album_6202024_240624_5
line_album_6202024_240624_6
line_album_6202024_240624_6
line_album_6202024_240624_7
line_album_6202024_240624_7
line_album_6202024_240624_8
line_album_6202024_240624_8
line_album_6202024_240624_9
line_album_6202024_240624_9
line_album_6202024_240624_10
line_album_6202024_240624_10
line_album_6202024_240624_11
line_album_6202024_240624_11
line_album_6202024_240624_12
line_album_6202024_240624_12
line_album_6202024_240624_13
line_album_6202024_240624_13
line_album_6202024_240624_14
line_album_6202024_240624_14
line_album_6202024_240624_15
line_album_6202024_240624_15
line_album_6202024_240624_16
line_album_6202024_240624_16
line_album_6202024_240624_17
line_album_6202024_240624_17
line_album_6202024_240624_18
line_album_6202024_240624_18
line_album_6202024_240624_19
line_album_6202024_240624_19
line_album_6202024_240624_20
line_album_6202024_240624_20
line_album_6202024_240624_21
line_album_6202024_240624_21
line_album_6202024_240624_22
line_album_6202024_240624_22
line_album_6202024_240624_23
line_album_6202024_240624_23
line_album_6202024_240624_24
line_album_6202024_240624_24
line_album_6202024_240624_25
line_album_6202024_240624_25
line_album_6202024_240624_26
line_album_6202024_240624_26
line_album_6202024_240624_27
line_album_6202024_240624_27
line_album_6202024_240624_28
line_album_6202024_240624_28
line_album_6202024_240624_29
line_album_6202024_240624_29
line_album_6202024_240624_30
line_album_6202024_240624_30
line_album_6202024_240624_31
line_album_6202024_240624_31
line_album_6202024_240624_32
line_album_6202024_240624_32
line_album_6202024_240624_33
line_album_6202024_240624_33
line_album_6202024_240624_34
line_album_6202024_240624_34
line_album_6202024_240624_35
line_album_6202024_240624_35
line_album_6202024_240624_36
line_album_6202024_240624_36
line_album_6202024_240624_37
line_album_6202024_240624_37
line_album_6202024_240624_38
line_album_6202024_240624_38
line_album_6202024_240624_39
line_album_6202024_240624_39
line_album_6202024_240624_40
line_album_6202024_240624_40
line_album_6202024_240624_41
line_album_6202024_240624_41
line_album_6202024_240624_42
line_album_6202024_240624_42
line_album_6202024_240624_43
line_album_6202024_240624_43
line_album_6202024_240624_44
line_album_6202024_240624_44
line_album_6202024_240624_45
line_album_6202024_240624_45
line_album_6202024_240624_46
line_album_6202024_240624_46
line_album_6202024_240624_47
line_album_6202024_240624_47
line_album_6202024_240624_48
line_album_6202024_240624_48
line_album_6202024_240624_49
line_album_6202024_240624_49
line_album_6202024_240624_50
line_album_6202024_240624_50
line_album_6202024_240624_51
line_album_6202024_240624_51
line_album_6202024_240624_52
line_album_6202024_240624_52
line_album_6202024_240624_53
line_album_6202024_240624_53
line_album_6202024_240624_54
line_album_6202024_240624_54
line_album_6202024_240624_55
line_album_6202024_240624_55
line_album_6202024_240624_56
line_album_6202024_240624_56
line_album_6202024_240624_57
line_album_6202024_240624_57
line_album_6202024_240624_58
line_album_6202024_240624_58
line_album_6202024_240624_59
line_album_6202024_240624_59
line_album_6202024_240624_60
line_album_6202024_240624_60
line_album_6202024_240624_61
line_album_6202024_240624_61
line_album_6202024_240624_62
line_album_6202024_240624_62
line_album_6202024_240624_63
line_album_6202024_240624_63
line_album_6202024_240624_64
line_album_6202024_240624_64
line_album_6202024_240624_65
line_album_6202024_240624_65
line_album_6202024_240624_66
line_album_6202024_240624_66
line_album_6202024_240624_67
line_album_6202024_240624_67
line_album_6202024_240624_68
line_album_6202024_240624_68
line_album_6202024_240624_69
line_album_6202024_240624_69
line_album_6202024_240624_70
line_album_6202024_240624_70
line_album_6202024_240624_71
line_album_6202024_240624_71
line_album_6202024_240624_72
line_album_6202024_240624_72
line_album_6202024_240624_73
line_album_6202024_240624_73
line_album_6202024_240624_74
line_album_6202024_240624_74
line_album_6202024_240624_75
line_album_6202024_240624_75
line_album_6202024_240624_76
line_album_6202024_240624_76
line_album_6202024_240624_77
line_album_6202024_240624_77
line_album_6202024_240624_78
line_album_6202024_240624_78
line_album_6202024_240624_79
line_album_6202024_240624_79
line_album_6202024_240624_80
line_album_6202024_240624_80
line_album_6202024_240624_81
line_album_6202024_240624_81
line_album_6202024_240624_82
line_album_6202024_240624_82
line_album_6202024_240624_83
line_album_6202024_240624_83
line_album_6202024_240624_84
line_album_6202024_240624_84
line_album_6202024_240624_85
line_album_6202024_240624_85
line_album_6202024_240624_86
line_album_6202024_240624_86
line_album_6202024_240624_87
line_album_6202024_240624_87