Open menu

trainungdetail

 หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณด้านอาชีพ และคุณภาพชีวิต
 (หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ)

 selection รูปแบบการเรียนการสอน

          จัดรูปแบบการเรียนการสอน ตามความต้องการของชุมชนเปิดกว้างวิชาชีพหลากหลาย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับชุมชน

 selection หลักฐานในการสมัครเรียน

          1. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
          2. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
          3. รูปถ่าย ขาวดํา/สี จํานวน 1 รูป

 selection คุณสมบัติของผู้เรียน

          1. ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ
          2. ไม่จํากัดวุฒิ
          3. ผู้ทํางานและต้องการพัฒนาอาชีพ
          4. ผู้กําลังมองหาช่องทางเพื่อประกอบอาชีพ
          5. ประชาชนทั่วไปที่ต้องการนําความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจําวัน

 selection ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

          1. ค่าสมัครเข้าเรียน 10 บาท/หลักสูตร
          2. ทุกหลักสูตรคิด ชั่วโมงละไม่เกิน 5 บาท (ตัวอย่างเช่น 45 ชม. x 5 บ. + 10 บ. = 235 บ.)

 selection เวลาเรียน

          1. เรียนได้ทั้งเวลาปกติและนอกเวลาราชการ
          2. ผู้เรียนเป็นผู้กําหนดร่วมกับผู้สอน
          ช่วงเวลา > จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. >
                             จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. >
                             เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

 selection สถานที่เรียน >> จัดตามพื้นที่ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมสะดวกในการเดินทาง

 selection เรียนจบแล้วได้อะไร

          1. สามารถนําหลักสูตรที่เรียนจบแล้วไปประกอบอาชีพ หรือหารายได้เสริมได้
          2. พัฒนาอาชีพที่กําลังทําอยู่
          3. ได้รับวุฒิบัตร หลังจากจบหลักสูตร

shortcourse paper2561 1

  file ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่