Open menu

นางสุพรรณี ทองน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี 3
น.ส.เบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์
นักวิชาการศึกษา 3
นางประกายดาว สุริยวรรณ์
นักวิชาการศึกษา 3
นายสุรัตน์ สิงห์ทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3
นางสาวณัฐริกา ป้อมหิน
นักวิชาการวัดผลและประเมินผล
นายนิรันดร์ นามเจริญ
นักวิชาการพัสดุ 3
น.ส.เนตรนรินทร์ มรรควิจิตร
นักวิชาการเงินและบัญชี 3
นางสาวธิดารัตน์ สุขวิพัฒน์
นักวิชาการพัสดุ 3
นางกัญญาภัค สิงห์คำ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางปิยะนุช ทวีสุข
นักวิชาการวัดและประเมินผล
นางสาวสุนันทา พิลาวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววนิดา สังคะลุน
เจ้าพนักงานธุรการ