Open menu

posters A4

anudetail
          วิทยาลัยชุมชน มีอำนาจหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ วิจัย และบริการทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยบริหารจัดการศึกษาบนพื้นฐานของการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน การระดมทรัพยากรและการสนับสนุนจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. โดยปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเปิดทำการเรียนการสอนใน 7 สาขาวิชา ได้แก่

   1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

     docs มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2566

   2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

     docs มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2565

   3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     docs มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564(3ปี)2566(2ปี)

   4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

     docs มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

   5. สาขาวิชาการจัดการ

     docs มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

   6. สาขาวิชาการบัญชี

     docs มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 2564

   7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

     docs มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Program)

docs หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 

download app stu

 

onebit 06 คุณสมบัติของผู้สมัคร

    ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545 หมวด 1 สภาพการเป็นนักศึกษาข้อ 7 คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสูงกว่า
 2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีประวัติความประพฤติเสียหาย
 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 4. ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะให้คำรับรองต่อสถานศึกษาว่าจะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนตลอดระยะเวลาที่เป็นนักศึกษา เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
 5. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกำหนด

onebit 06 หลักฐานประกอบการสมัคร

      1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน 1 ชุด
      2. สำเนาหลักฐานการศึกษาใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรอง จำนวน 2 ฉบับ
      3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
      4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
      5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
      6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
      7. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ
      8. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ

onebit 06 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ วชช.มห. ตลอดหลักสูตร

      1. ค่าระเบียบการสมัคร 20 บาท
      2. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 10 บาท
      3. ค่าลงทะเบียนรายวิชาทฤษฎี หน่วยกิตละ 25 บาท
      4. ค่าลงทะเบียนรายวิชาปฎิบัติ หน่วยกิตละ 20 บาท
      5. ค่าบำรุงสุขภาพ/ภาคการศึกษา 20 บาท
      6. ค่าบำรุงห้องสมุด/ภาคการศึกษา 20 บาท
      7. ค่ากิจกรรมนักศึกษา/ปีการศึกษา 50 บาท
      8. ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 10 บาท

onebit 06 สถานที่จัดการศึกษา

         วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดให้มีหน่วยจัดการศึกษา เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัดมุกดาหาร และอำนวยความสะดวกในการจัดการบริการด้านสถานที่ สื่ออุปกรณ์ และประสานงานในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกับนักศึกษาครู - อาจารย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวแทนขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยมุกดาหาร มีทั้งหมด 8 หน่วยจัดการศึกษา คือ

 1. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง (วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวน โทร. 042-049749)

 2. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอี (วัดพุทธนคราภิบาล โทร. 097-3351288)

 3. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาล (สำนักเนกขัมนารี)

 4. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดงหลวง (สำนักงานประถมศึกษาอำเภอดงหลวง)

 5. หน่วยจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพสานแว้-นาโคกกุง

 6. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอนิคมคำสร้อย (ร.ร.คำสร้อยพิทยาสรรค์)

 7. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอหว้านใหญ่ (ร.ร.หว้านใหญ่วิทยา)

 8. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอหนองสูง (สวนมาศ และร.ร.หนองสูงสามัคคีวิทยา)

onebit 06 สถานที่รับสมัคร

 1. วันทำการและวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) สมัครได้ที่ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร หรือติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยจัดการศึกษาใกล้บ้าน => ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

 2. สมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ https://iccs-reg.iccs.ac.th คลิกลิงค์ที่นี่