Open menu

ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

        วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้ใช้อาคาร ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหารหลังเก่า ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงย้ายสำนักงานจากศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร มาที่อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่า ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นมา ขณะเดียวกันสำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อทำการซ่อมแซมอาคารดังกล่าว จำนวน 1,998,000 บาท และทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 โดยวิทยาลัยฯ ใช้ประโยชน์ จากอาคารดังกล่าวเป็นสำนักงานวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์ภาษาแบบพึ่งพาตนเอง บริการนักศึกษา และ ห้องเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางมาเป็น ประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548
        สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและผู้อำนวยการได้ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ของสังคมในการ จัดการเรียนการสอน โดยมีผู้เข้าร่วมงานในปัจจุบันครบทุกอำเภอ เพื่อจัดการเรียนการสอนในฐานะหน่วยจัดการศึกษารวมทั้งสิ้น 8 แห่ง ได้แก่
                 1. หน่วยจัดการศึกษาเมืองมุกดาหาร จัดตั้งอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่า ถ.พิพักษ์พนมเขต อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
                 2. หน่วยจัดการศึกษาคำชะอี จัดตั้งที่วัดพุทธนคราภิบาล อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
                 3. หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล จัดตั้งที่สำนักเนกขัมมนารี ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
                 4. หน่วยจัดการศึกษาดงหลวง จัดตั้งที่สำนักงานการประถมศึกษา (เดิม) อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
                 5. หน่วยจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
                 6. หน่วยจัดการศึกษานิคมคำสร้อย จัดตั้งที่โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
                 7. หน่วยจัดการศึกษาหนองสูง จัดตั้งที่โรงเรียนหนองสูงสามัคคี อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
                 8. หน่วยจัดการศึกษาหว้านใหญ่ จัดตั้งที่โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร