Open menu

นายอำพล ประจวบสุข
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.นันทกา กิติศรีวรพันธ์
ผู้ช่วยงานธุรการ
น.ส.อาทิตติยา เทพศรีหา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายปิยพงษ์ คนเพียร
นักวิชาการศึกษา
นายสุพล ทองสวัสดิ์
พนักงานทำสวน
นายเรืองเดช คำนนท์
พนักงานขับรถ
นายสาโรช ถิ่นระหา
พนักงานรักษาคามปลอดภัย
นายมาโนด วิเศษสุทธิ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายวิศรุต ศรแม้น
นักงานภารโรง
นายดาว ราชิวงศ์
พนักงงานทำความสะอาด
น.ส.วิลัยลักษณ์ สุกใส
พนักงานทำความสะอาด